Organisatie

Organisatie, beleid en projectplan

Naam van de instelling:
Speeltuinvereniging Zeswegen, handelend onder de naam Speeltuin de Rollebollebult

RSIN-nummer:
816465149

Adres
Locatie-adres: Mijnzetellaan 10, 6412 EN Heerlen
Correspondentie-adres: Peutzstraat 73, 6412 HX Heerlen

Doelstelling:
De vereniging stelt zich tot doel dat de speeltuin een uitdagende en veilige inloop- en ontmoetingsplek voor jong en oud is die bewoners van de buurt met en zonder beperkingen met elkaar verbindt en daardoor een grote bijdrage levert aan de leefbaahreid  in onze buurt. Middels het aanbieden van uitdagende toestellen met een link naar het mijnverleden en het organiseren van laagdrempelige gezamenlijke activiteiten in en buiten de speeltuin willen we kinderen spelenderwijs laten leren met elkaar en anderen omgaan.

Bestuur:
Speeltuin de Rollebollebult wordt bestuurd door Stichting Speeltuinen Heerlen Stad Oost.
De dagelijkse leiding is in handen van Vanessa en haar geweldige team.

Beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen verstrekt, alle bestuurders en medewerkers zijn vrijwilligers.
Werkelijke onkosten worden achteraf vergoed en enkel na goedkeuring van het bestuur voorafgaande aan de uitgaven.

 

Sociaal Belang Behartigende Instelling (excerpt uit de beoordeling)

Geachte heer Scheepers,

Op 28 november 2017 heeft u namens Speeltuinvereniging “Zeswegen” te Heerlen een verzoek beoordeling SBBI gedaan aan de Belastingdienst/kantoor Eindhoven. De behandeling van uw brief is aan mij overgedragen. Uw verzoek is er op gericht de instelling te doen aanmerken als Sociaal Belang Behartigende Instelling. 

Beoordeling
Gezien de inhoud van de statuten, het financieel overzicht en verdere toelichting ben ik van mening dat de bovengenoemde instelling kan worden aangemerkt als een SBBI, voor zover tevens aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. Ik wijs u er voor de goede orde op dat dit standpunt is gebaseerd op de tot op heden bekende regelgeving, besluiten en jurisprudentie. Ik verwijs ook naar www.belastingdienst.nl –trefwoord SBBI- waar nog nadere informatie te vinden is. 

Hoogachtend, 

namens de inspecteur,   
N.J.M. Maas

 

Activiteiten 2018:
2 april Paaseieren zoeken
27 april Koningsdag
9 juli Opening schoolvakantie
28 juli Midsummerparty
18 augustus Sluiting vakantie
26 oktober Halloween

 

Beleid MIJNspeel- en ontmoetingstuin “de Rollebollebult”

Inleiding
Sinds 2013 is het bestuur van de speeltuinvereniging bezig met het vernieuwingstraject om te komen tot een veilige, vertrouwde en uitdagende plek om te ontdekken, te ervaren en te ontmoeten voor kinderen, hun ouders, maar ook andere bezoekers uit de buurt Zeswegen-Nieuw Husken en omringende wijken.

Huidige status
Speeltuin Rollebollebult biedt een veilige en gezellige ontmoetingsplek voor kinderen uit de buurt Zeswegen-Nieuw Husken en omringende wijken op loopafstand.

Onze visie
Speeltuin Rollebollebult wil een veilige, vertrouwde en uitdagende plek om te ontdekken, te ervaren en te ontmoeten bieden voor kinderen, hun ouders, maar ook andere bezoekers uit de buurt Zeswegen-Nieuw Husken en omringende wijken. Om een breder publiek aan te trekken zal er ook een jeu de boule-baan aangelegd worden om een mix tussen jong en oud te bewerkstelligen. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor een breed publiek. Bezoek aan de speeltuin moet leiden tot meer contacten, wederzijds begrip voor elkaar en een leefbare wijk, waar het voor eenieder goed wonen is!

Kernwaarden
Omgaan met elkaar, respect hebben voor iedereen, bewegen en buiten bezig zijn. Het uitgangspunt daarbij is “spelen is leren”.

Gemeentelijk beleid
Door het gewijzigde beleid van de gemeente sinds 2013 is de rol van initiator en uitvoerder van vernieuwingen niet meer in handen van de gemeente, maar van de individuele speeltuin(koepels). Uitgangspunt daarvan blijft dat veiligheid gewaarborgd blijft, dat er vitale organisaties blijven en dat er voldoende bereik is van kinderen in het stadsdeel.

Strategie
Door samenwerking met andere speeltuinen binnen onze koepel willen we onze kwaliteit en professionaliteit verhogen om daarmee meer bezoekers, maar ook meer vrijwilligers aan te trekken, waardoor we ook meer activiteiten kunnen ontplooien en ruimere openingstijden kunnen hanteren.

Samenwerking
De samenwerking met andere speeltuinen binnen onze koepel zal leiden tot afstemming van o.a. onze inkoop en herstel van toestellen. Materialen en incidenteel benodigde gereedschappen kunnen met elkaar gedeeld worden. Openingstijden worden op elkaar afgestemd. Ook het vrijwilligersbeleid zal op elkaar afgestemd worden. Een VOG zal deel gaan uitmaken van de aannameprocedure.

Vernieuwing
In 2014 is heeft het bestuur een werkgroep opgericht en is men begonnen met het opstellen van een vernieuwingsplan. De wensen die daarin zijn verwoord zijn bepaald aan de hand van een enquête gehouden bij de onderwijsinstellingen in de buurt.
Aangezien het speeltuinterrein gelegen is op de voormalige mijnsteenberg van de Oranje Nassau Mijn 1 werd het idee geboren om dit mijnverleden ook terug te laten komen in het nieuwe ontwerp van de speeltuin. Het bestuur vindt het belangrijk dat het mijnverleden ook voor de jongste generatie beleefbaar wordt. Een speeltuin naar het model van verschillende iconische mijnobjecten heeft de potentie om voor hen het mijnverleden tot leven te brengen. Voort is de herkenning van deze objecten door de oudere generatie aanleiding om hun kinderen en kleinkinderen over het mijnverleden te vertellen”.
Uit de enquête, gehouden onder maar liefst 300 kinderen, ligt de grootste behoefte bij een kabelbaan en toestellen om te klimmen, verstoppen, slingeren en springen. Ook heeft de werkgroep gezamenlijk aan tafel gezeten met oud-mijnwerkers, kunstenaars, bestuursleden en vrijwilligers én natuurlijk de bewoners van de wijk. Daaruit zijn een aantal creatieve ideeën ontstaan, die in het plan verwerkt zijn.
Daarop zijn enkele speeltoestelfabrikanten uitgenodigd om de wensen om te zetten in een realistisch voorstel van de herinrichting van de speeltuin met uitdagende, doch veilige speeltoestellen. Uiteraard hing hier een prijskaartje aan waarvoor de nodige financiering gezocht moest worden. Hierop is er een begrotingsplan opgesteld en is men begonnen met fondswerving. Het heeft echter tot 2017 geduurd alvorens men de benodigde middelen binnen had voor de uitvoering van het plan.

Tot nu toe
Aangezien de bezoekersaantallen vanwege het uitblijven van vernieuwingen achteruit liepen, moest de speeltuin zo snel mogelijk vernieuwd en heropend worden. Dat lukte nipt op 15 juli 2017, de eerste dag van de zomervakantie. Echter waren nog niet alle aanpassingen uitgevoerd. Na het einde van het speelseizoen 2017 wordt gewoon verder gegaan met vernieuwingen. Zo zal de aanplant van hagen en de aanleg van een jeu de boule-baan in de gesloten periode plaats vinden. Ook de plaatsing van een watertoestel is in voorbereiding.

Statutenwijziging
Enerzijds om te voorkomen dat financiële middelen op een andere plek terecht komen dan waar ze volgens de doelstelling voor bestemd zijn en anderzijds om in aanmerking te komen voor de status van Algemeen Nut Beogende Instelling heeft het bestuur een extra ledenvergadering opgeroepen om goedkeuring te krijgen voor aanpassing van de statuten op dit punt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanmerking SBBI, Sociaal Belang Behartigende Instelling.

 

Jaarvergadering 14 maart 2018

1. Opening
De voorzitter opent om 19.33 uur de vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen mededelingen

3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 31 oktober 2017
De voorzitter vraag iedereen om goedkeuring van het verslag over de vergadering op 31 oktober 2017. Niemand heeft op of aanmerkingen, waardoor dit verslag is goedgekeurd.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2017
De secretaris lees het jaarverslag voor, over wat er speelde in de speeltuin in 2017. Niemand heeft opmerkingen

5. financiële verantwoording door de penningmeester over 2017
De penningmeester vertelt over de financiële situatie in 2017, tevens vertelt hij de reden van stoppen als penningmeester. Niemand heeft hierover op of aanmerkingen.

6. Bevindingen kascommissie over 2017
Sylvia Wolfs leest de verklaring van de kascommissie voor. Erica van den Bergh en Sylvia Wolfs hebben de kascontrole uitgevoerd op 26 februari 2018 en deze is goedgekeurd. Sylvia overhandigt de verklaring aan de secretaris.

7. Benoeming kascommissie 2018
De kascommissie voor 2018 word gevormd door Sylvia Wolfs en Guus Kersemakers.

8. Aftreden penningmeester John Scheepers volgens rooster (niet herkiesbaar)
John gaat aftreden, Theo bedankt hem voor alles wat hij voor de speeltuin heeft gedaan. John blijft wel bestuurslid.

9. Benoeming nieuwe penningmeester
Er zijn geen aanmeldingen geweest van mensen die penningmeester willen worden bij de speeltuin. Dit betekent dat er op dit moment geen penningmeester meer is.

10. Activiteiten 2018
De secretaris vertelt wat er op de planning staat voor komend seizoen. Ook de Jan Linders acties legt zij voor. Iedereen gaat hiermee akkoord.

11. Rondvraag
Guus vraag bon voor stelen voor een schop. De verkeerde zijn gekocht, deze moeten omgewisseld worden. Sylvia vraagt ook om 2 stelen voor de bezems.

12. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.38 uur de vergadering.

 

Jaarverslag activiteiten speeltuin de Rollebollebult 2017 door de secretaris

Begin 2017 waren we volop bezig met de vernieuwing van de speeltuin, zo zijn er diverse nieuwe toestellen geplaatst en het terras is betegeld, mede dankzij onze sponsoren hebben wij dit allemaal waar kunnen maken. Tijdens de vernieuwing is het knutselgroepje op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur gewoon doorgegaan. In maart hebben we gecollecteerd voor Jantje Beton, waarbij de helft van de opbrengst bestemd was voor onze organisatie. Dat leverde het bedrag op van €202.62  op. In dezelfde week in maart was er op vrijdag en zaterdag NL Doet. Toen hebben we ons bezig gehouden met voorbereidingen treffen voor de grote vernieuwing. Eind maart konden we de handtekeningen zetten onder de orderbevestiging van de nieuwe toestellen en kon alles definitief van start gaan. Op 16 april is er een paasfeest gevierd met de kinderen, dit is wel georganiseerd bij de Sam-Sam, omdat de speeltuin ‘open’ lag. Voor Koningsdag moesten we deze keer ook uitwijken naar Sam-Sam. Er werden fietsen versierd, er werd geknutseld en er stond een springkussen. Dit jaar is de speeltuin ook gekozen als het lokale goede doel van het Jan Linders Fonds. Daarvoor hebben we acties georganiseerd in de Jan Linders aan de Sittarderweg. Van alles wat wij daar verkochten, verdubbelde de Jan Linders het bedrag. Dit heeft ons in totaal een netto bedrag van  € 2270,- opgeleverd. Op 15 juli is de speeltuin feestelijk geopend en dit was een groot succes. Sindsdien is de speeltuin van dinsdag t/m zondag geopend. Op de maandagen waren wij gesloten voor het onderhoud aan de speeltuin. Tijdens de vakanties waren we ook op maandagen open. Dit jaar hadden wij een actie op de abonnementen. Voor een abonnement van 2 jaar (2017/2018) betaalde de klant €25,00. Voor een abonnement van enkel de resterende periode in 2017 was dit €12,50. Dit jaar zijn we ook niet hele seizoen open geweest, namelijk van 15 juli tot 27 oktober. In totaal zijn er 17 abonnementen verkocht voor 2017/2018 en 48 abonnementen verkocht voor alleen 2017. Tijdens de zomervakantie is de speeltuin elke dag open geweest. Er is een Mid - Summer-party geweest en ook is de vakantieperiode feestelijk afgesloten. Na de zomerperiode zijn er helaas een paar vrijwilligers gestopt bij de speeltuin, waardoor wij eigenlijk een tekort aan vrijwilligers hadden, maar desondanks dat is toch de speeltuin open gebleven voor de kinderen. In de herfst vakantie was het heel mooi weer, waardoor het gigantisch druk was in de speeltuin, wij zijn toen ook de maandag extra open gegaan. Het seizoen van de speeltuin werd afgesloten met een Halloween-feest op 27 oktober. Dit jaar zijn er maar liefst een totaal van 1168  entrees verkocht. De financiële situatie is een apart overzicht in te zien.

Stacey Rizzuti
Secretaris

 

Financiële verantwoording 2017 door de aftredende penningmeester

 Finan

2017 was een roerig jaar voor de speeltuin. In het begin van het jaar zagen we nog geen lichtpuntje, maar in februari kregen we contact met een nieuwe partner voor het grondwerk en er kwamen nieuwe budgetten vrij. Toen zag alles er positiever uit en moesten we niet lang meer denken, maar handelen. Aldus geschiedde. Met man en macht en niet te vergeten ook vrouw, waardoor we op 15 juli open konden gaan met een vernieuwde speeltuin. Het is nog niet allemaal af, maar ook deze winter is niet stil gezeten. Ondertussen hebben we getracht om de ANBI-status te krijgen, waarvoor zelfs een statutenaanpassing nodig was. Dat dit hoog gegrepen was en vele verplichtingen met zich mee bracht en daarom misschien beter achterwege gelaten kon worden aldus notaris Knops, was voor mij geen reden om het niet te proberen. Niet geschoten is altijd mis. Doch zoals verwacht kregen we een afwijzing van de belastingdienst omdat het doel niet algemeen genoeg was en feite maar voor een bepaalde doelgroep was, namelijk onze leden. Maar ondertussen had de belastingdienst zich wel flink verdiept in onze organisatie en werden wij geadviseerd om een SBBI-status aan te vragen, een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Slechts een tweetal telefoontjes was voldoende om deze status te mogen ontvangen. Hierdoor zijn we vrijgesteld van schenk- en erfbelasting zolang we blijven voldoen aan de doelstelling zoals die in de (gewijzigde) statuten is weergegeven. We gingen dan wel voor goud, maar hebben toch maar mooi zilver gekregen. We hebben 2017 afgesloten met een enquête die ons helemaal trots maakte. We kregen van onze klanten een 8 en date geeft je toch een goed gevoel. En we blijven doorgaan. Een aantal cijfers hebt u al via onze secretaris kunnen vernemen. Laat ik me daarom vooral beperken tot de financiën. Aan de batenkant hadden we in 2017 €116.734,96 waarvan €52.031,96 uit reserveringen voor de vernieuwing uit eerdere jaren. Aan de lastenkant stond €110.228,20 waardoor we een batig saldo hadden van €6.506,76. Dat klinkt goed, maar het resultaat komt voort uit de vele en grote sponsorbedragen die we ontvangen hebben. Als we puur en alleen naar de exploitatie van de speeltuin gaan kijken, dan zien we een negatief resultaat van €566,74. Ik moet daarbij aantekenen dat we ook geen heel jaar open zijn geweest. Als we het hele jaar hadden kunnen draaien, dan hadden we waarschijnlijk in zwarte cijfers kunnen schrijven. Voor de exploitatie van de speeltuin is het van belang dat er voldoende bezoekers komen. Van diverse kanten en uit eigen ervaring moet ik erkennen dat veel mensen niet weten dat er in Zeswegen-Nieuw Husken een speeltuin is. Het is daarom van groot belang dat iedereen in de stad weet dat er in Zeswegen-Nieuw Husken een mooie, nieuwe, veilige en gezellige speeltuin is. We hebben ons daarom ook voorgesteld in de buurtbladen van de ons omringende buurten Eikenderveld, Nieuw Lotbroek, Nieuw Rennemig en Grasbroek/Musschemig/Schandelen. U kunt ons ook helpen door onze Facebookberichten zo veel mogelijk te delen. Op maandag  26 februari heeft de kascommissie mijn financiële verslaglegging over 2017 gecontroleerd en zij mogen hun bevindingen daarover zo dadelijk aan u kenbaar maken. Daarna kan een nieuwe penningmeester benoemd worden. Helaas heeft zich nog niemand hiervoor opgegeven.

Ik heb mij niet herkiesbaar gesteld en wel om de volgende reden. Ik ben ik al bestuurslid van deze vereniging sinds 2003 maar op een vrij passieve manier. In 2013 besloot de gemeente haar speeltuinbeleid aan te passen, waardoor we als speeltuin geen directe relatie meer hadden met onze subsidiegever en vernieuwingen niet meer zoals voorheen vanzelfsprekend vanuit de gemeente geïnitieerd werden. Ik zag toen een speeltuin met een prachtig gebouw en een gemotiveerde vrijwilligersgroep, maar tevens een terrein met steeds minder en steeds ouder wordende toestellen. Met andere woorden geen vernieuwing. Ik zag het al gebeuren dat er nog een paar toestellen afgekeurd werden en dan kwam er helemaal niemand meer. Ik vond en vind nog steeds dat een buurt met zoveel kinderen ook een speeltuin verdient. Privé zat ik destijds zoals dat heet “between jobs” en had tijd om me hiervoor in te zetten. Samen met Theo ben ik toen begonnen aan een klus waarvan we vooraf niet in konden zien dat deze zo lang ging slepen. Maar als ik ergens aan begin, maak ik het ook af. Ondertussen werk ik alweer bijna 3 jaar en ben ik nog steeds met de vernieuwing bezig en dat moet allemaal na werktijd in mijn vrije tijd ’s avonds, in het weekend en soms zelfs tijdens verlofuren gebeuren. In ons bestuur is een benoeming voor 3 jaar, daarna treed je af en kun je jezelf herkiesbaar stellen. Ik ben echter van mening dat ik mijn doel bereikt heb en draag met enige trots en ook vertrouwen een nieuwe speeltuin over aan een nieuw bestuur. In het komend jaar zal ik de speeltuin en de nieuwe penningmeester nog begeleiden in de overname van de taken en de afronding van de vernieuwing. Ik wens jullie allemaal veel succes met de toekomst van de speeltuin!

John Scheepers
Penningmeester

kascom

 

 

Projectplan

voor de vernieuwing van

MIJNspeel- en ontmoetingstuin

“de Rollebollebult”

in Heerlen

 

Mijnzetellaan 10 -  Heerlen


Het verhaal van MIJNspeel- en ontmoetingstuin de Rollebollebult

 

Het bestuur en alle andere vrijwilligers van speeltuin Rollebollebult (statutair Speeltuinvereniging Zeswegen) in Heerlen willen hun speeltuin veranderen in een veilige speel- en ontmoetingstuin voor iedereen in hun buurt en omliggende omgeving.

Met het verhaal van onze speeltuin verwoord in dit projectplan, willen we u graag overtuigen van de noodzaak van deze verandering.

 

Een stukje geschiedenis


Speeltuin de Rollebollebult is een kleine speeltuin, gelegen op de voormalige mijnsteenberg van de Steenkolenmijn Oranje Nassau 1. Deze speeltuin vormt een verbinding tussen de kinderrijke sub-buurten Nieuw Husken en Zeswegen. De speeltuin is aangelegd in de begin 90’er jaren, nadat Zeswegen compleet was en men in Nieuw Husken nog bezig was met het bouwen van woningen. Het terrein werd voorzien van speeltoestellen en 2 portacabins waarin toilet en keuken werden gehuisvest. De meeste speeltoestellen dateren uit de jaren 90 van de vorige eeuw en zijn door de inzet van onze vrijwilligers vele jaren goed onderhouden. Na een aantal jaren was het noodgebouw toe aan vernieuwing, hetgeen er toe geleid heeft dat er in 2005 een nieuw onderkomen gebouwd is, waarin ook plaats is om binnen te spelen, te ontmoeten, buurtactiviteiten te organiseren en materialen en gereedschappen op te ruimen.

 

De aanleiding voor de vernieuwing van onze speel- en ontmoetingstuin

In de jaren na de bouw van het nieuwe speeltuingebouw zijn er vrijwel geen nieuwe toestellen meer bijgekomen, doch alleen maar toestellen verwijderd. De nieuwe toestellen die nog zijn geplaatst hebben van de speeltuin nooit meer een complete speeltuin kunnen maken. Dit beperkt aanbod aan speelmogelijkheden heeft ertoe geleid dat de speeltuin onvoldoende aantrekkingskracht heeft om voldoende kinderen en ouders/verzorgers aan zich te binden.

 

Het Speeltuinenbeleid van de Gemeente Heerlen

In het verleden had de gemeente Heerlen met alle 11 speeltuinstichtingen en –verenigingen een afzonderlijke subsidierelatie. Dit aantal is teruggebracht naar 5 koepels; in elk stadsdeel één. Het idee hierachter is dat elk stadsdeel zelf uitmaakt hoe invulling wordt gegeven aan het buitenspelen. De speeltuinen in het stadsdeel gaan binnen hun koepel met elkaar samenwerken én met andere gremia die hierin iets kunnen betekenen. Per wijk wordt er zo maatwerk geboden. De gemeente bezuinigt niet op het totaal beschikbare budget, maar hoopt met dit budget én een eigentijdse nieuwe aanpak meer kwaliteit te behalen. Nauwe samenwerking met andere gremia moet leiden tot leefbare wijken, waar het voor eenieder goed wonen is!

In de praktijk zijn de speeltuinorganisaties de kartrekker van hun innoverende projecten. De gemeente heeft een faciliterende rol. Zo stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar en zorgt voor de nodige professionele ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat, maar ook door het inzetten van speelruimteadviseur Henk Claessen.

 

Stichting Speeltuinen Heerlen Stad Oost

Speeltuin Rollebollebult (statutair Speeltuinvereniging Zeswegen) werkt binnen Stichting Speeltuinen Heerlen Stad Oost samen met de andere twee speeltuinen in hun stadsdeel. Het dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden: Patrick Noortman (voorzitter), Yvonne Neumann (secretaris) en Jos Vroemen (penningmeester).

 

Spelen, ontmoeten en verbinden

Wij willen graag een speel- en ontmoetingsplek zijn, die bewoners van de wijken met elkaar verbindt. Dat is wat we met alle huidige vrijwilligers en toekomstige nieuwe vrijwilligers willen uitstralen.

 

Het bestuur ontwikkelt op dit moment nieuw vrijwilligersbeleid, zodat er straks bij de

opening van de speeltuin een stevige organisatie staat, waarbij  meer naar de lange termijn zal worden gekeken. Bij de ontwikkeling van het nieuwe vrijwilligersbeleid zullen we rekening houden met de volgende zaken:

      Waar willen we over een jaar zijn met de organisatie rondom de nieuwe speeltuin. Met andere woorden: Wat moeten we allemaal gaan regelen om een ge-oliede organisatie te worden waar vrijwilligers graag willen werken?

      Hoe gaan we vrijwilligers vinden / werven?

      Hoe gaan we ze aan onze organisatie binden? Anders gezegd: wat moeten we zeker gaan regelen, zodat zij het werk superleuk blijven vinden en dit ook doorvertellen aan andere potentiële vrijwilligers?

      Hoe gaan we bezoekers aan onze organisatie binden? Alle kinderen en ouders/verzorgers én andere inwoners uit de wijk.

      Hoe wordt de speeltuin een gezellig middelpunt van de wijk, waar kinderen zich in hun spel kunnen uitleven en alle ‘niet‐kinderen’ de speeltuin ervaren als een gezellige ontmoetingsplek?

 

Vrijwilligers

De Rollebollebult heeft de laatste jaren, dankzij de enthousiaste inzet van haar vrijwilligers de bezoekersaantallen weer omhoog kunnen krijgen door consequent de openingstijden ook waar te maken en bovendien elk jaar weer diverse activiteiten te organiseren. Vanwege het uitblijven van vernieuwingen en toegenomen concurrentie heeft de groei van bezoekersaantallen niet door kunnen zetten. Dat maakt het ook moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden en te binden. Met name vrijwilligers die bereid zijn regelmatig een aantal uren per dag de speeltuin te beheren is voor ons het grootste probleem. Als de vernieuwing is doorgevoerd en de speeltuin aantrekkelijker is voor kinderen, zijn wij er van overtuigd dat er ook meer vrijwilligers beschikbaar zullen komen. Wij vinden het belangrijk dat er goed toezicht is om veiligheid te waarborgen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er veel betrokken vrijwilligers nodig.

 


Activiteiten en samenwerkingspartners

In samenwerking met andere organisaties in de buurt, zoals Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken, Moedercentrum de Heksenketel en Welzijnsorganisatie Alcander organiseren we regelmatig activiteiten en is het jeugdwerk ook iedere week in het speeltuingebouw actief. Dit laat echter niet onverlet dat er iets in de speeltuin moet gebeuren. De vernieuwing van de speel- en ontmoetingstuin zal een impuls geven aan deze activiteiten en een nog grotere aantrekkingskracht vormen voor andere organisaties om met ons samen te werken.

 


Werkgroep vernieuwing

Er is een werkgroep van 2 bestuursleden en 2 vrijwilligers opgericht die zich actief willen bezig houden met de vernieuwing van de speeltuin. Deze werkgroep is met de gemeente om de tafel gaan zitten om met de veranderingen in het speeltuinbeleid aan de slag te gaan. In de zomer van 2015 hebben we een aantal speeltuinen in de provincie bezocht en zijn we in gesprek gegaan met besturen van deze speeltuinen. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met de bewoners van onze buurt, waaronder ook de regelmatige bezoekers van de speeltuin.

 

Inspraak van Jong en Oud

Om de vernieuwing van de speeltuin verantwoord én aansluitend op de behoefte te kunnen uitvoeren zijn de kinderen van de omliggende scholen en kinderopvang bij de planvorming betrokken. Uit een enquête, gehouden onder maar liefst 300 kinderen, ligt de grootste behoefte bij een kabelbaan en toestellen om te klimmen, verstoppen, slingeren en springen. Ook hebben we gezamenlijk aan tafel gezeten met oud-mijnwerkers, kunstenaars, bestuursleden en vrijwilligers én natuurlijk de bewoners van de wijk. Daaruit zijn een aantal creatieve ideeën ontstaan, die we in ons plan hebben verwerkt.

 

Mijnverleden

In 2015 werd in Zuid-Limburg en dus ook in Heerlen het Jaar van de Mijnen gevierd. Provincie en gemeenten stelden budgetten beschikbaar om de mijnhistorie te gedenken. Zo werd het idee geboren om dit mijnverleden ook terug te laten komen in het nieuwe ontwerp van de speeltuin. In de subsidiebeschikking is dit als volgt verwoord: “Wij vinden het belangrijk dat het mijnverleden ook voor de jongste generatie beleefbaar wordt. Een speeltuin naar het model van verschillende iconische mijnobjecten heeft de potentie om voor hen het mijnverleden tot leven te brengen. Voort is de herkenning van deze objecten door de oudere generatie aanleiding om hun kinderen en kleinkinderen over het mijnverleden te vertellen”. Met deze beschikking leverden de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg een extra bijdrage van 7.500 euro

 

Ontwerp: aan ALLE gebruikers is gedacht!


Aangezien de speeltuin gelegen is op een mijnsteenberg en de hele buurt hiermee wordt herinnerd aan het mijnverleden van onze stad, willen we het thema ‘Steenkoolmijnen’ terug laten komen in het ontwerp voor de speeltuin. We hebben ideeën om met twijgen een gebied te omranden waarin kleine optredens kunnen plaatsvinden of voorgelezen kan worden en ook  gespeeld kan worden. Stoeltjes in de vorm van boomstammetjes  kunnen ook  worden gebruikt om over te lopen. Vóór het gebouw willen we een afgebakend en verhoogd gebied waarop we de toestellen willen plaatsen voor de allerkleinsten, met onder andere een babyschommel. Naast dit gebied willen we ook een spartelbadje.  Zo zijn de kleinsten in het zicht van de ouders op het terras en staan de toestellen altijd droog en bereikbaar, ook bij minder gunstig weer. Kleine huisjes kunnen dienen om te verstoppen, maar ook om samen knus te spelen of vertellen. Verder willen we de speeltuin voorzien van meer verlichting buiten en wifi voor de ouders. Paden tussen de toestellen gaan ervoor zorgen dat de speeltoestellen bereikbaar en toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. De meeste speeltoestellen en
-speelaanleidingen zullen ook geschikt moeten zijn voor samenspel tussen kinderen met en zonder handicap. Voorbeelden zijn met name de vogelnestschommel, de schommelslang, de air-trampoline, het kleuterdoMIJN en de natuurlijke speelplek. Zo willen we ervoor zorgen dat MIJNspeel- en ontmoetingstuin “de Rollebollebult” voor iedereen toegankelijk is en samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking mogelijk wordt gemaakt.

 

Speeltoestellen en -aanleidingen, leveranciers en veiligheid

Met de gebundelde ideeën hebben we een tweetal speeltoestelleveranciers benaderd om de ideeën om te zetten in een realistisch plan, waarbij ook alles voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor speeltoestellen.

 

De wijk Zeswegen-Nieuw Husken: MIJN speel- en ontmoetingstuin “de Rollebollebult” als sociale verbinder tussen jong en oud, rijk en arm en 25 nationaliteiten

De wijk Zeswegen-Nieuw Husken is te verdelen in Zeswegen en Nieuw Husken en is gelegen ten noordwesten van het centrum van de stad Heerlen. Zeswegen is begin 80-er jaren gebouwd op de afgevlakte steenberg van de ON1-mijn. De samenstelling van de bevolking is zeer divers en er wonen meer dan 25 nationaliteiten. Na de voltooiing  van Zeswegen is onderaan de steenberg Nieuw Husken ontstaan. De opzet van Nieuw Husken is iets ruimer en het betreft vooral koopwoningen. Daarentegen bestaat Zeswegen vooral uit sociale huurwoningen. In totaal wonen er ongeveer 4000 inwoners. In met name de grote verschillen tussen de bewoners kan de speeltuin een verbindende factor vormen.

 

Voor wie is Speeltuin de Rollebollebult?


Allereerst is het een plek voor kinderen uit Zeswegen en Nieuw Husken, maar na de vernieuwing menen wij ook de kinderen uit de omliggende buurten te kunnen aantrekken. We hebben bovendien de wens om “de Rollebollebult” meer te  laten zijn dan alleen een speeltuin voor de kinderen en een plek waar ouders/verzorgers graag verblijven terwijl hun kinderen veilig spelen. We willen een ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de buurt,  waar ook de ouderen uit onze omgeving prettig vertoeven. Zo zijn er al goede contacten met andere organisaties in de wijk en worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals het paaseieren zoeken, de intocht van Sinterklaas of de zo bekende Halloweenavond. Daarnaast zijn er tijdens de zomervakantie diverse activiteiten in de speeltuin georganiseerd, zoals knutselmiddagen, zeskamp, tropical day, kamperen, lunches, barbecues, zomerspelen, fantasy day, kienen, zomercarnaval en kinderdisco. Bovendien is de speeltuin het start- en eindpunt geweest van tal van zomeractiviteiten voor jong en oud tijdens de schoolvakantie. Zoals wandelingen, uitstapjes, speurtochten, museumbezoeken en een busreis naar de zee.

De speeltuin wil niet alleen activiteiten binnen de speeltuin organiseren, maar zeker ook verbindingen leggen naar de andere voorzieningen en organisaties in de wijk. Zo wil de speeltuin in de breedste zin haar bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Zeswegen en Nieuw Husken.

 

Doelen die we willen bereiken met de vernieuwing van MIJN speel- en ontmoetingstuin “de Rollebollebult

-     Verbetering van de bestaande speelplek en hiermee aansluiten bij de huidige wensen.

-     De realisatie van een ontmoetingsplek voor zowel kinderen van 0 tot 12 jaar met en zonder beperking en hun ouders/verzorgers, als een inloop- en ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners van waaruit gezamenlijke activiteiten ontplooid kunnen worden.

-     De bevordering van de sociale cohesie in een vrij nieuwe buurt met bewoners uit meer dan 25 nationaliteiten waar geen verenigingsleven is.

-     De verankering van het mijnverleden van deze buurt, die gebouwd is op een mijnsteenberg, in de buurt en haar bewoners.

-     In een creatief proces ontwerpen en ontwikkelen kinderen samen met ter zake deskundigen hun eigen speel- en ontmoetingsplek. Zij leren daarin over het mijnverleden van de buurt en proberen dit samen met de ontwerper(s) kunstzinnig te verankeren in het nieuwe plan.

-     Het waarborgen van de betrokkenheid (het wij/ons-gevoel) bij deze speelplek door samenwerking met diverse partijen en bewoners.

 

 

    

Kosten en Financiering

De kosten voor dit inrichtingsplan bedragen ruim 128.000 euro waarvan de gemeente bereid is 33.500 euro voor haar rekening te nemen. Daarnaast zorgt de gemeente bij dit project voor professionele ondersteuning door speelruimteadviseur Henk Claessen.

Het is een mooi, functioneel plan, dat ook zijn prijs vraagt. Doch het bestuur van de speeltuin wil hier vol voor gaan en hoopt fondsen en sponsors enthousiast te krijgen voor dit plan, zodat de buurt Zeswegen-Nieuw Husken de voorziening krijgt die zij verdient.

Naast de gemeentelijke bijdrage in geld en ondersteuning hoopt het bestuur 40.000 euro


via fondswerving binnen te halen. Onderhandeling met de leverancier en aannemer zal tot een prijsverlaging van 15.000 euro moeten leiden. De speeltuin heeft maar een minimaal banksaldo van zo’n 15.000 euro. Hiervan kan 10.000 euro worden ingezet. Met sponsoring door lokale bedrijven en nog enkele financiële acties hopen we nog zo’n 5.000 euro te vergaren. Natuurlijk steken de vrijwilligers bij de renovatie ook zelf de handen flink uit de mouwen. Hiervoor staat een bedrag van 15.000 euro in de begroting opgenomen.

Naast de genoemde subsidie van de gemeente, neemt zij ook de kosten van de speelruimteadviseur voor haar rekening.

In het kader van het Jaar van de Mijnen 2015 leveren de gemeente en de Provincie nog een extra bijdrage van 7.500 in de kosten.

 


 

Planning

De eerste bijeenkomsten met oud-mijnwerkers en kunstenaars hebben in maart 2015 plaats gevonden. Daarna zijn de wensen van de kinderen via de kinderinspraak formulieren bij het basisonderwijs geïnventariseerd. In de zomer hebben de buurtbewoners hun wensen kenbaar kunnen maken. De werkgroep is zich gaan oriënteren bij andere speeltuinen en heeft met het totaalbeeld twee gerenommeerde speeltoestellenleveranciers geselecteerd met een professionele designafdeling. Eind 2015 is daar een keuze uit gemaakt. Met de designers van dit bedrijf zijn de plannen in detail uitgewerkt. Tussentijds zijn er in de speeltuin bijeenkomsten met kinderen en buurtbewoners georganiseerd om de plannen te bespreken, waarna zij werden bijgesteld.

Zodra de financiering rond is, kunnen we met het voorbereidend werk beginnen en met de buurtacties starten. We hopen in juli te kunnen beginnen met de aanleg. We denken aan een gefaseerde aanleg, zodat de speeltuin wel deels open kan blijven tijdens de verbouwing.

 

(Potentiële) Samenwerkingspartners

Speeltuin de Rollebollebult, bestuur en vrijwilligers
Speelruimteadviseur Henk Claessen
Gemeente Heerlen
Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
Welzijnsorganisatie Alcander, bewonersondersteuning en jeugdwerk
Thuiszorgorganisatie Meander Groep Zuid Limburg
Zorgburo Scoor
Speeltuinwerk Limburg
Basisschool de Wegwijzer
Peuterspeelzaal Kiddooh
BSO de Speelberg
Moedercentrum de Heksenketel
Het Nederlands Mijnmuseum
Ontwerpers van speeltoestellen
Lokale kunstenaars
Stichting Exodus
Speeltuin Meezenbroek
Speeltuin Spelewei
Speeltoestellenfabrikant Eibe
NSGK/Speeltuinbende
Stg. Jaar van de Mijnen
Provincie Limburg
Jantje Beton
VSB-fonds
Kans-fonds
Oranje Fonds
Fonds voor Sociale Instellingen
Stg. Boschuysen
Om de plannen voor MIJN speel- en ontmoetingstuin “de Rollebollebult”  te verwezenlijken zijn we op zoek naar fondsen en sponsoren die ons hierbij financieel kunnen helpen.

 

Toekomstwensen

We hebben een ontwerp laten maken dat ook ruimte laat voor toekomstige uitbreidingen c.q. vernieuwingen. Zo is er ruimte gereserveerd voor een grote zandwaterspeelplek, een klimpyramide en een trimparcours. Om deze wensen in vervulling te laten gaan is zo’n 30.000 euro extra nodig. Omdat dit nu niet haalbaar is, worden deze plannen bewaard voor de toekomst. Mocht de werving van financiële middelen erg meevallen, dan kan wellicht tóch al een deel worden gerealiseerd.

Namens bestuur van Stichting Speeltuinen Heerlen Centrum Oost en werkgroep vernieuwing speeltuin “de Rollebollebult:
John Scheepers (secretaris/penningmeester)
Theo Latten (voorzitter)
Silvy Hanssen (werkgroep vernieuwing)
Erik Hanssen (werkgroep vernieuwing)

Heerlen, 28-06-2016

Contactgegevens
Speeltuinvereniging Zeswegen
Mijnzetellaan 10, 6412 EN Heerlen
Kamer van Koophandel: 40189520
Website: http://speeltuinrollebollebult.nl - Facebook: Speeltuin Rollebollebult
Bankrekeningnr: NL 48 INGB 0001 7350 68 (t.n.v. Speeltuinver. Zeswegen)

Secretariaat- en postadres
John Scheepers
Peutzstraat 73
6412 HX  Heerlen
045-5708315

 Het nieuwe ontwerp van de speeltuin

 

‘Het kleuterdoMIJN

 


‘Het kleuterdoMIJN

 


‘Het MIJNtoestel’

 


‘Het MIJNtoestel’ en de sta-wip

 

 

 Natuurlijk spel 

 

Partners die hun steun al hebben toegezegd:
Gemeente Heerlen
Jaar van de Mijnen
Provincie Limburg
VSB Fonds
KANS Fonds
NSGK
Jantje Beton
Stg. Boshuysen
Fonds voor Sociale Instellingen
Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken

Onze sponsoren:
Assurantiekantoor Franssen
Dr. Campman
Gundaric Partyservice
Perfect Brandpreventie
Volta Limburg
Woningstichting De Voorzorg
Bessems Evenementen Service
Rd4
World Security Group
Totaalbouw Jansen
Vebego Foundation