Huisregels

Huishoudelijke reglement

Toegang

Algemeen

1.    Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zij is ook niet aansprakelijk voor in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen of door eigen schuld.

2.    Het betreden van de speeltuin houdt in, dat u dit reglement aanvaardt en na zult leven.

3.    Het betreden en verlaten van de speeltuin dient te geschieden via de toegangspoort.

4.    Kinderen jonger dan 8 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder. De vrijwillige medewerkers van de speeltuin zijn geen oppas!

Entreegelden.

5.    Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij het loket voor het betalen van de entreeprijs of het tonen van hun seizoensabonnement. Bij het loket hangt een prijslijst.

Vervoermiddelen.

6.    Fietsen, brommers e.d. dienen op de daarvoor bestemde plaats geplaatst te worden.

7.    Het is niet toegestaan een fiets of enig ander vervoermiddel de speeltuin mee in te nemen. Een uitzondering hierop vormt vervoer voor invaliden.

8.    Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dat is toegestaan. Fout parkeren is voor eigen risico.

Verbodsbepalingen.

9.    Bezoekers mogen geen huis- of andere dieren de speeltuin mee innemen.

10.  Bezoekers mogen geen alcohol, drugs of wapens bij zich hebben en/of gebruiken.

11.  Het is voor bezoekers verboden zich voor of na sluitingstijd in de speeltuin op te houden.

Gebruik

Algemeen.

12.  Bezoekers dienen zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

13.  Bezoekers dienen de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwillige medewerkers op te volgen.

14.  Bij geconstateerd wangedrag kunnen de dienstdoende vrijwillige medewerkers u verzoeken de speeltuin te verlaten. Bij niet opvolgen van een dergelijk verzoek en bij herhaald wangedrag wordt altijd de politie ingeschakeld.

15.  Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen of langer worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

16.  Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

17.  Bomen, struiken, bloembakken etc. dienen met rust gelaten te worden. Ze zijn er niet om in of op te klimmen, etc.


Speeltoestellen en voorzieningen.

18.  De speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de manier, waarvoor ze bedoeld zijn. De toestellen zijn in principe bedoeld voor gebruik door kinderen tot ongeveer 14 jaar.

19.  De kinderen dienen elkaar de gelegenheid te geven tot spelen en toestellen niet langdurig bezet te houden.

20.  Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen niet worden gedragen of gebruikt.

21.  Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen. Ouders/verzorgers dienen daar alert op te zijn en preventief op te treden.

Consumpties.

22.  De speeltuin zelf heeft een beperkt assortiment non-alcoholische dranken en versnaperingen te koop. De prijslijst hangt bij het loket.

23.  Het nuttigen van eigen, meegebrachte consumpties is toegestaan. Voor het gebruik van deze consumpties kunt u echter geen beroep doen op de faciliteiten van de speeltuin.

24.  In verband met de veiligheid dient u in geval van glasbreuk e.d. de kinderen op afstand te houden en het voorval direct te melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers, zodat een en ander zo spoedig mogelijk opgeruimd kan worden.

25.  Roken in de speeltuin is niet toegestaan. Met uitzondering van de daarvoor aangewezen rookplek naast het gebouw.

26.  Glas- en vaatwerk, asbakken e.d. dient u na gebruik terug te brengen naar het loket.

Tuinmeubilair.

27.  De speeltuin beschikt over een collectie tuinstoelen, -tafels en parasollen. Deze kunt u bij het gebouw afhalen. Na gebruik dient u deze ook daar weer terug te brengen. Het gebruik is gratis.

WC’s.

28.  Ook het gebruik van de wc’s is gratis. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor een juist en net gebruik hiervan door de kinderen. Houdt dus de wc’s schoon. Mocht u een niet schoon toilet aantreffen, meldt dit dan bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers, zodat een en ander snel verholpen kan worden.

29.  Het gebouw beschikt over een invalidentoilet. Het damestoilet is tevens invalidentoilet. In dit toilet is ook een babyverschoontafel aanwezig.

Vuilnis/afval.

30.  In de speeltuin staan enkele vuilnisbakken voor PMD (plastic, metaalblikjes en drinkpakjes). Naast het speeltuingebouw staan containers voor papier, groen- en restafval waar het afval gesorteerd gedeponeerd dient te worden. Het gebruik van deze bakken voor het gescheiden weggooien van afval is verplicht.

31.  Meld volle vuilnisbakken bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers zodat ze geleegd kunnen worden. Zo houden we samen de speeltuin schoon.

32.  Vuile luiers dienen in de zwarte container met rood deksel gegooid te worden. Deze bak staat tegen de buitenmuur van het gebouw aan de toiletzijde.

Schade.

33.  Door bezoekers veroorzaakte schade zal op hen worden verhaald.

34.  Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hen toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken.

Klachten.

35.  Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers. Indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de beheerder. Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.

Slotbepaling

 

  1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Omgangsregels

Iedereen die de speeltuin bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze speeltuin alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de speeltuin.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.